This page is a wiki. Please login or create an account to begin editing.


CZ Bundle 8.5 Installer

Game screenshot
Rating:
No votes yet
Category:
Year released:
Author:
Publisher:

#1
[www].se [ftp].se [mirror].us
CZ_Bundle_8.5_Installer.zip (1.90 MB)
MD5: d8eade1419cde6d09c1d02da97a83ff4
For System 7.0 - 7.6 - Mac OS 8.5 - 8.6
Emulation
Guides on emulating older applications


CZ Bundle 8.5 Installer

Co je to Mac OS CZ Bundle 8.5 pro

Mac OS CZ Bundle 8.5 vám nabízí kompletní systémovou podporu pro používání českých písem, českých a slovenských klávesnic s mezinárodní verzí Mac OS. Po instalaci balíčku pro podporu jazyků budete moci používat české aplikace, české datumy, časové a číselné formáty, české abecední řazení a psát českým nebo slovenským textem na české nebo slovenské klávesnici.

Tento instalační program lze použít pro libovolnou systémovou verzi od systému 7.1 až po systém Mac OS 8.5.1.

Co je nového v systému Mac OS CZ Bundle 8.5

• Nové verze písem
Všechna česká písma, která jsou distribuována s českými verzemi operačního systému Macintosh, byla aktualizována. Mac OS CZ Bundle 8.5 obsahuje verzi 3.0 těchto písem, která nyní vždy používá formát TrueType. Zahrnuta jsou také některa nova písma, ktera byla přidána do Mac OS 8.5 jako alternativy k standardním Chicago a Charcoal.

• Systémové zdroje pro Vzhled
Pro systémy Mac OS 8.0 a novější jsou k dispozici základní prostředky pro výběr alternativních písem v ovládacím panelu Vzhled. V systémech Mac OS 8.0 a Mac OS 8.1 bylo přidáno písmo Charcoal CE, v Mac OS 8.5 jsou dostupná všechna alternativní písma v rozbalovací nabídce Vzhled. Pro Mac OS 8.5 je také nový "malý systémový font" nazvaný Lucida Grande CE. Toto písmo je plánováno k náhradě v současné době používané Geneva CE v budoucích verzích systému Mac OS. Přiložená verze tohoto písma však není konečná, proto buďte opatrní.

• Neoficiální dodatky
Vzhledem k potřebám a přáním českých uživatelů Macintosh byly do této verze CZ Bundle přidány některé produkty třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že tyto produkty nejsou oficiálně podporovány společností Apple Computer, Inc. Tyto dodatky zahrnují některé speciální definice klávesnice, ovládací panel ScriptSwitcher pro přepínání výchozího jazykového skriptu jazyka a balíček speciálních písem nazvaný ProFont, který je primárně zaměřen na vývojáře softwaru .
________________________________________________________________________________________________


About Mac OS CZ Bundle 8.5

What is Mac OS CZ Bundle 8.5

Mac OS CZ Bundle 8.5 provides you with complete system support for using Czech fonts, Czech and Slovak keyboards with an international version of Mac OS. After installing this language support bundle, you will be able to use Czech applications, Czech date, time and number formats, Czech alphabetical sorting, and write with Czech or Slovak text on Czech or Slovak keyboard.

This installer can be used for any system version from System 7.1 to Mac OS 8.5.1.

What's new in Mac OS CZ Bundle 8.5

• New versions of fonts
All Czech fonts, which are distributed with Czech versions of the Macintosh operating system, have been updated. Mac OS CZ Bundle 8.5 includes version 3.0 of these fonts, which now always uses the TrueType format. Included are also some new fonts that were added into Mac OS 8.5 as alternatives to standard Chicago and Charcoal.

• System resources for Appearance
For systems Mac OS 8.0 and newer, essential resources for selecting alternate fonts in the Appearance control panel have been included. In Mac OS 8.0 and Mac OS 8.1 the font Charcoal CE has been added, in Mac OS 8.5 all alternate fonts are available in the Appearance's pop-up menu. For Mac OS 8.5 there is also a new "small system font" called Lucida Grande CE. This font is planned to replace currently used Geneva CE in future versions of Mac OS. However, the included version of this font is not final, so be careful using it.

• Unofficial additions
Considering the needs and wishes of Czech Macintosh users, some 3rd-party products have been added to this version of CZ Bundle. Please note, that these products are not officially supported by Apple Computer, Inc. These additions include some special keyboard definitions, ScriptSwitcher control panel for switching default system language script, and a package of special fonts called ProFont, which is primarily targetted at software developers.

Compatibility
Architecture: 68k PPC